بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 224,221 83.57 1,168,957 85.47 1,291,015 88.54 1,239,505 82
اوراق مشارکت 11,969 4.46 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 24,809 9.25 145,263 10.62 110,581 7.58 131,060 8.67
وجه نقد 361 0.13 11 0 10 0 1 0
سایر دارایی ها 6,069 2.26 53,447 3.91 56,479 3.87 140,939 9.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 110,278 41.1 486,758 35.59 497,883 34.15 501,359 33.17