بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 251,997 83.54 1,348,949 84.85 1,452,235 83.16 1,683,743 83.97
اوراق مشارکت 11,680 3.87 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 28,656 9.5 161,553 10.16 201,795 11.56 247,305 12.33
وجه نقد 353 0.12 8 0 11 0 1 0
سایر دارایی ها 8,184 2.71 79,339 4.99 92,339 5.29 74,231 3.7
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 119,904 39.75 505,775 31.81 484,499 27.74 488,216 24.35