جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 321,203 85.25 1,713,479 91.76 1,826,653 87.79 2,125,267 87.62
اوراق مشارکت 11,138 2.96 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 32,877 8.73 101,078 5.41 202,753 9.74 266,235 10.98
وجه نقد 338 0.09 45 0 12 0 1 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 10,608 2.82 52,759 2.83 51,359 2.47 34,173 1.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 138,902 36.86 525,721 28.15 605,984 29.12 688,620 28.39