جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 284,316 84.41 1,642,659 88.08 1,722,601 92.87 1,604,717 94.52
اوراق مشارکت 11,431 3.39 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 30,469 9.05 143,584 7.7 68,987 3.72 16,885 0.99
وجه نقد 346 0.1 43 0 104 0.01 1 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 9,569 2.84 78,576 4.21 63,253 3.41 76,125 4.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 128,402 38.12 508,268 27.25 501,579 27.04 477,726 28.14