بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 202,611 83.3 990,935 89.91 1,103,672 83.92 1,036,652 79.3
اوراق مشارکت 12,228 5.03 1,382 0.13 0 0 0 0
سپرده بانکی 22,253 9.15 86,156 7.82 164,430 12.5 214,313 16.39
وجه نقد 369 0.15 13 0 11 0 31 0
سایر دارایی ها 4,796 1.97 23,693 2.15 47,082 3.58 56,192 4.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 102,104 41.98 474,188 43.02 481,139 36.58 470,498 35.99