جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 391,256 84.83 2,653,260 83.75 3,137,819 81.07 4,005,787 81.25
اوراق مشارکت 10,821 2.35 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 45,953 9.96 448,083 14.14 655,860 16.94 891,995 18.09
وجه نقد 329 0.07 20 0 15 0 31 0
واحد صندوق 468 0.1 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,277 2.66 66,587 2.1 76,965 1.99 32,432 0.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 160,315 34.76 755,395 23.84 1,013,795 26.19 1,033,060 20.95