بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت تامین سرمایه تمدن 950 %95.00
2 گروه راهبران اقتصادی آرمان 50 %5.00