بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/06/10 1398/06/25
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/06/10 1398/06/25
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1398/05/20
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/05/01 1398/05/13
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/05/01 1398/05/13
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق 1398/05/09
آگهی مجمع 1398/02/07 1398/02/23
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/07 1398/02/21
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/07 1398/02/21
آگهی مجمع 1397/11/28 1397/12/20
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/11/28 1397/12/13
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/11/28 1397/12/13
آگهی مجمع سالیانه 1397/08/26
آگهی ثبتی سالیانه صندوق 1397/07/17
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1397/06/27
تاییدیه سازمان صورتجلسه صندوق مورخ 1397/05/14 1397/06/18
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/05/14 1397/06/18
آگهی تغییرات صورتجلسه تغییر نام 1397/05/15
صورتجلسه تغییر نام صندوق 1397/03/13
تاییدیه سازمان صورتجلسه تغییر نام 1397/03/13
آگهی تغیرات به استناد مجمع صورتجلسه تغییر نام 1397/03/13
صورتجلسه کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار 1396/10/24
تاییدیه سازمان صورتجلسه کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار 1396/10/24
صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/24
تاییدیه سازمان صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/24
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق مشترک آرمان 1396/09/21
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق مشترک آرمان 1396/09/21
آگهی روزنامه تمدید مدت فعالیت صندوق مشترک آرمان 1396/09/21
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع 1396/06/25 1396/08/09
درخواست تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان 1396/07/01
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1396/06/21
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع 1396/05/16 1396/06/01
تغییر حق الزحمه متولی و حسابرس 1395/11/16
تأییدیه سازمان جهت مجمع 95/10/04 1395/11/16
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1395/06/17 1395/10/20
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1395/10/08
تغییر متولی و حسابرس 1395/10/08
مجمع سالیانه صندوق آرمان 1395/10/08
افزایش سقف صندوق 1395/10/08
مجمع تمدیدفعالیت صندوق 1395/10/08
تغییر امیدنامه 1395/10/08
صورتجلسه -امکان سرمایه گذاری در قراردآتی سهام 1395/10/08
تایید سازمان تغییر متولی و حسابرس 1395/10/08
صورتجلسه مجمع مورخ1395/06/17 1395/10/08
تصویب صورت های مالی 1395/10/08
افزایش حق الزحمه و سقف هزینه نرم افزار صندوق آرمان 1395/10/08
تاییدیه سازمان-صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/17 1395/10/08