مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی افزایش سقف صدور واحدهای صندوق ثروت آفرین تمدن 1399/02/24
آگهی مجمع 1398/11/19 1399/02/22
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/11/19 1399/02/22
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/11/19 1399/02/22
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/02/14 1399/02/17
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/02/14 1399/02/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/02/14
تغییر صاحبان امضای مجاز 1398/12/25
آگهی مجمع 1398/10/25 1398/11/26
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/10/25 1398/11/15
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/10/25 امید نامه 1398/11/15
صورتجلسه صندوق مورخ1398/10/25 اساسنامه 1398/11/15
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/10/21 1398/11/12
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/10/21 1398/11/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/10/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/10/21
لیست حاضرین در مجمع 1398/06/10 صندوق 1398/09/26
لیست حاضرین در مجمع 1398/06/05 صندوق 1398/09/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/09/19
آگهی مجمع 1398/08/11 1398/09/06
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/08/11 1398/08/29
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/08/11 1398/08/29
آگهی مجمع 1398/06/05 1398/07/06
آگهی عضویت درکانون ها 1398/06/30
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/06/05 1398/06/27
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/06/05 1398/06/27
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/06/10 1398/06/25
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/06/10 1398/06/25
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1398/05/20
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/05/01 1398/05/13
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/05/01 1398/05/13
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق 1398/05/09
آگهی مجمع 1398/02/07 1398/02/23
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/07 1398/02/21
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/07 1398/02/21
آگهی مجمع 1397/11/28 1397/12/20
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397/11/28 1397/12/13
صورتجلسه صندوق مورخ 1397/11/28 1397/12/13
آگهی مجمع سالیانه 1397/08/26
آگهی ثبتی سالیانه صندوق 1397/07/17
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1397/06/27
تاییدیه سازمان صورتجلسه صندوق مورخ 1397/05/14 1397/06/18
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/05/14 1397/06/18
آگهی تغییرات صورتجلسه تغییر نام 1397/05/15
صورتجلسه تغییر نام صندوق 1397/03/13
تاییدیه سازمان صورتجلسه تغییر نام 1397/03/13
آگهی تغیرات به استناد مجمع صورتجلسه تغییر نام 1397/03/13
صورتجلسه کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار 1396/10/24
تاییدیه سازمان صورتجلسه کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار 1396/10/24
صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/24
تاییدیه سازمان صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/24
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق مشترک آرمان 1396/09/21
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق مشترک آرمان 1396/09/21
آگهی روزنامه تمدید مدت فعالیت صندوق مشترک آرمان 1396/09/21
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع 1396/06/25 1396/08/09
درخواست تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان 1396/07/01
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1396/06/21
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع 1396/05/16 1396/06/01
تغییر حق الزحمه متولی و حسابرس 1395/11/16
تأییدیه سازمان جهت مجمع 95/10/04 1395/11/16
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1395/06/17 1395/10/20
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1395/10/08
تغییر متولی و حسابرس 1395/10/08
مجمع سالیانه صندوق آرمان 1395/10/08
افزایش سقف صندوق 1395/10/08
مجمع تمدیدفعالیت صندوق 1395/10/08
تغییر امیدنامه 1395/10/08
صورتجلسه -امکان سرمایه گذاری در قراردآتی سهام 1395/10/08
تایید سازمان تغییر متولی و حسابرس 1395/10/08
صورتجلسه مجمع مورخ1395/06/17 1395/10/08
تصویب صورت های مالی 1395/10/08
افزایش حق الزحمه و سقف هزینه نرم افزار صندوق آرمان 1395/10/08
تاییدیه سازمان-صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/17 1395/10/08