صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه دوره منتهی به 30 بهمن ماه 1398 1399/02/22
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 98 1399/02/22
گزارش افشای پرتفوی صندوق فروردین 99 1399/02/09
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1398/12/29 1399/01/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981130 1398/12/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981030 1398/11/08
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده 1398/10/15
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده 1398/10/15
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980930 1398/10/10
گزارش عملکرد دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 1398/08/30 1398/09/27
صورت های مالی دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آبان ماه 1398 1398/09/27
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980830 1398/09/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980730 1398/08/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980631 1398/07/08
گزارش عملکردصندوق ثروت آفرین تمدن منتهی به1398/05/31 1398/06/31
صورت هالی مالی میانی سه ماهه صندوق ثروت آفرین تمدن منتهی به1398/05/31 1398/06/31
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980531 1398/06/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980431 1398/05/09
گزارش عملکردصندوق ثروت آفرین تمدن منتهی به1398/02/31(حسابرسی شده) 1398/04/20
صورت هالی مالی صندوق ثروت آفرین تمدن منتهی به1398/02/31(حسابرسی شده) 1398/04/20
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980331 1398/04/10
صورت های مالی منتهی به 1398/02/31 1398/04/02
گزارش عملکرد منتهی به سال مالی 1398/02/31 1398/04/02
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق ثروت آفرین تمدن منتهی به 1398/02/31 1398/03/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 13980131 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971229 1398/01/18
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 بهمن ماه 97 1397/12/27
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 بهمن ماه 97 1397/12/27
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971130 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971030 1397/11/08
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 97حسابرسی شده 1397/10/17
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 97حسابرسی شده 1397/10/17
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق ثروت آفرین تمدن منتهی به 1397/09/30 1397/10/05
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 97 1397/09/26
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 97 1397/09/26
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق ثروت آفرین تمدن منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/08/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/07/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 مرداد ماه 97 1397/06/31
صورتهای مالی دوره منتهی به 31 مرداد ماه 97 1397/06/31
افشای پرتفوی13970531ثروت آفرین تمدن 1397/06/07
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت97 1397/05/23
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/05/09
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 حسابرسی شده 1397/04/24
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/04/10
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/04/04
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 97 1397/04/02
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 97 1397/04/02
گزارش افشاي پرتفوي صندوق اردیبهشت ماه 1397/03/08
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1397/02/10
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 1397/01/06
صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی 30 بهمن ماه 1396 1397/01/06
گزارش افشاي پرتفوي صندوق منتهي به 30 دي ماه 1396 1396/11/15
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه حسابرسی شده 1396/10/19
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه حسابرسی شده 1396/10/19
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/05/31 1396/10/17
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/05/31 1396/10/17
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1396/08/30 1396/09/29
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1396/08/30 1396/09/29
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 96 1396/04/19
صورتمالی برای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/30
صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/30
صورت مالی و گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/12/25
گزارش عملکرد منتهی به 30بهمن 1393 1395/10/29
گزارش عملکرد دوره مالی چهار ماه و 15روزه منتهی به 30بهمن ماه 1391 1395/10/29
گزارش عملکرد مالی منتهی به 31اردیبهشت 1393 1395/10/29
صورت مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1393 1395/10/29
عملکرد دوره مالی میانی 3ماهه منتهی به 31 مرداد1392 1395/10/29
عملکرد دوره مالی هفت ماه و 15 روزه منتهی به 31 اردیبهشت 1392حسابرسی نشده 1395/10/29
صورت مالی حسابرسی شده هفته ماه و پانزده روزه ی منتهی به 31اردیبهشت 1392 1395/10/29
صورت مالی نه ماهه منتهی به 30بهمن 1394 1395/10/29
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30بهمن1392 1395/10/29
گزارش عملکرد منتهی به 31 مرداد 1392 1395/10/29
گزارش عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت 1393 1395/10/29
گزارش عملکرد دوره مالی هفت ماه و 15روزه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1392 1395/10/29
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 آبان 1395 1395/10/26
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1394 1395/10/19
صورت مالی سه ماهه منتهی به 31 مرداد 1393 1395/10/19
عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 بهمن 1392 1395/10/19
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشا 1395 1395/10/19
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30آبان 1393 1395/10/19
صورت مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 مرداد 1394 1395/10/19
صورت مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 1395/10/19
صورت مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1394 1395/10/19
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 مرداد 1393 1395/10/19
صورت مالی شش ماهه منتهی به 30آبان 1393 1395/10/19
صوت مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1393 1395/10/19
صورت مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 مرداد 1395 1395/10/19
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1392 1395/10/19
صورت مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 1395/10/19
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره 6ماهه منتهی به 30 آبان 95 (حسابرسی نشده) 1395/10/04