صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه آرمان 78,551,986,291
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمد حسن صفر پور 34,298
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 15,702 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,321,375
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/07/16‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,290,279
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/11/05‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,290,279
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود