اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 11,381,345,656,782 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 36,739,973 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 36,739,973 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 36,943,691 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 309,781

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/15

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

شركت تامين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، محمد حسين حقيقي، احمد كوچكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار