صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه آرمان 79,557,984,484
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یحیی پروانی 30,459
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 19,541 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,650,301
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,611,970
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,611,970
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود