اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/22
کل خالص ارزش دارائی ها 1,712,102,218,931 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 13,164,042 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 13,164,042 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 13,359,499 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 130,059

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/15

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

شركت تامين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، محمد حسين حقيقي، احمد كوچكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار