صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه آرمان 128,326,387,530
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یحیی پروانی 41,634
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 258,366 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,124,073
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,082,250
تاریخ محاسبه NAV: 1395/02/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,082,250
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود