صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه آرمان 82,138,566,919
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمد حسن صفر پور 33,879
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 16,121 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,457,730
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,424,468
تاریخ محاسبه NAV: 1393/12/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,424,468
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود