صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه آرمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه آرمان 83,593,211,669
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یحیی پروانی 31,947
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 18,053 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,646,535
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,616,622
تاریخ محاسبه NAV: 1394/07/11 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,616,622
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود